Hội thảo đánh giá hoạt động giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 21/12/2021, Ban thực hiện dự án Hỗ trợ nông hộ (CSSP) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân.
Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh; đại diện Sở Tư pháp; Ban Thực hiện dự án CSSP Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện UBND các huyện, xã, phường thuộc vùng triển khai thực hiện dự án.

Toàn cảnh Hội thảo
Hoạt động giao đất, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân thuộc hợp phần 2 của Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn do Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ và được triển khai trên địa bàn các huyện: Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, Bạch Thông. Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện Ban thực hiện dự án CSSP Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo báo cáo kết quả phối hợp thực hiện hoạt động giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm ngiệp có sự tham gia của  người dân” trong khuôn khổ dự án CSSP. Theo đó, đến nay đã thực hiện giao 17.036ha/17.000ha đất lâm nghiệp và lập 11.621 hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân. Việc giao đất, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân theo quy trình sổ tay hướng dẫn kỹ thuật đã giải quyết được một số vấn đề về thực tế sử dụng đất, phù hợp với thực trạng quản lý đất lâm nghiệp tại các xã trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất, có ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo; giải quyết được tranh chấp, phục vụ tốt cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Đại biểu tham gia góp ý kiến tại Hội thảo
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật giao đất, cấp GCNQSD đất lâm ngiệp có sự tham gia của  người dân”.

Đ/c Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội thảo
Kết luận Hội thảo, đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao những ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu; đồng chí đề nghị Ban thực hiện dự án CSSP Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến góp ý, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các nhiệm vụ dự án đã giao./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn