Hội thảo tham vấn lấy ý kiến về Báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Bắc Kạn và Báo cáo xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn

Hội thảo tham vấn lấy ý kiến về Báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Bắc Kạn và Báo cáo xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn
Ngày 16/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Ứng phó Biến đổi khí hậu – Cục Biến đổi khí hậu và Viện nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo tham vấn lấy ý kiến về Báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Bắc Kạn và Báo cáo xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở; đại diện Trung tâm Ứng phó Biến đổi khí hậu – Cục Biến đổi khí hậu; đại diện Viện nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; đại diện các Sở, ban, ngành liên quan; Phòng Đất đai, Phòng Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; đại diện UBND các huyện, thành phố; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe đại diện Viện nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Bắc Kạn thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Theo đó, Báo cáo tập trung các nội dung trọng tâm của như: Đánh giá hiện trạng khí hậu tỉnh Bắc Kạn đến năm cuối của thời kỳ đánh giá; đánh giá các dao động khí hậu và biến đổi khí hậu tại Bắc Kạn; đánh giá các tác động của khí hậu, biến đổi khí hậu và kết quả của hoạt động ứng phó, mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu; đưa ra một số giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với các điều kiện khí hậu cực đoan phù hợp với điều kiện tự nhiên của Bắc Kạn nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo
Tại Hội thảo, đại diện Trung tâm Ứng phó Biến đổi khí hậu – Cục Biến đổi khí hậu đã thông qua dự thảo Báo cáo xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn. Tham dự Hội thảo, các đại biểu được nghe bài tham luận của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn về tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong những năm gần đây, công tác phòng tránh và kế hoạch triển khai các hoạt động dự báo, cảnh bảo khí tượng thủy văn trong thời gian tới; bài tham luận của Phòng Môi trường về Đánh giá các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn và các hoạt động ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh; bài tham luận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp đối với ngành nông nghiệp và ngành công thương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Tham dự Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về những tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
          Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở cho biết biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang ngày càng rõ nét hơn, có tác động gián tiếp và trực tiếp đến môi trường cũng như cuộc sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh Xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng, việc nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là vô cùng quan trọng và cần thiết.
Thông qua Hội thảo, góp phần cao kiến thức và nhận thức của mọi người về biến đổi khí  hậu và những tác động của nó đối với môi trường và qua đó triển khai thực hiện tốt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn