Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017

Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về biển và hải đảo Việt Nam, ngày 16/5/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND Về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017.
Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền biển làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển, hải đảo đối với cuộc sống, sức khỏe của con người. Chủ đề của “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017 được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn là “Vì tương lai của chúng ta”, với ý nghĩa bảo vệ đại dương là bảo vệ tương lai của chúng ta.
Theo đó, 06 nội dung tuyên truyền đó là:
1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, hải đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển đảo, vùng trời của Tổ quốc.
Một số văn bản trọng tâm cần tuyên truyền như: Luật Biển Việt Nam năm 2012;  Nghị quyết của Quốc hội ngày 23/6/1994 về việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biên giới Quốc gia năm 2003; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo.
2. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.
3. Tuyên truyền về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển, hải đảo. Kinh tế biển, ven biển (dầu khí, nghề cá, hàng hải, du lịch biển, đảo...) giữ vai trò đặc biệt quan trọng góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. Tiếp tục tuyên truyền về những tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển, đảo.
4. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
5. Phối hợp các hoạt động văn hóa xã hội, văn nghệ, thể thao... mang tính cộng đồng hướng về chủ đề Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017.
6. Treo băng rôn, pano, áp phíc, khẩu hiệu hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017 ở những nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc.
Với tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và chấp hành pháp luật về biển, hải đảo. UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017, tổ chức chức các hoạt động tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bản điện tử gửi vào Email công vụ sotnmt@backan.gov.vn)
Thời gian của Tuần lễ từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2017.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017:
1) Đại dương xanh - Tương lai xanh!
2) Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển!
3) Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc!
4) Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!
5) Đại dương của sự sống  - Hãy bảo tồn sự sống của đại dương!
6) Sức mạnh Việt Nam, tinh thần Việt Nam vì một màu xanh biển, đảo!
7) Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển!
8) Bảo vệ Đại dương - Trách nhiệm của chúng ta - Trách nhiệm của thế hệ trẻ!
9) Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta!
10) Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam là trách nhiệm của chúng ta!
Chi tiết Kế hoạch số 159/KH-UBND tại đây./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu