Kế hoạch Triển khai Đề án Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015

Ngày 03/6/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch số 128/KH-UBND V/v Triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015.
Theo Kế hoạch, mục tiêu Đề án sông Cầu giai đoạn 2012- 2015 là: Tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ môi trường rừng phòng hộ, đặc dụng hiện có trên lưu vực sông Cầu; khoanh nuôi trồng rừng phòng hộ rất xung yếu, xung yếu và rừng sản xuất, trồng cây ven bờ sông Cầu; nhằm tái tạo hệ sinh thái rừng tự nhiên đầu nguồn sông Cầu, để nâng cao chức năng phòng hộ, chống xói mòn đất, điều tiết nguồn nước, phòng hộ môi trường. Nâng chất lượng và độ che phủ rừng lưu vực sông Cầu Bắc Kạn lên trên 70%. Nâng cao khả năng hấp thụ CO2 của rừng tự nhiên, góp phần giảm thiểu ô nhiễm bầu không khí, ô nhiễm nguồn nước do chất phát thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt của cư dân trong vùng; Xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý nhằm khai thác, bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái lưu vực sông Cầu; Thiết lập mô hình quản lý môi trường lưu vực phù hợp để khai thác, sử dụng và phát triển bền vững bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì cân bằng nước phục vụ có hiệu quả các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng sử dụng thành phần môi trường.
Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản 80% các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận ISO 14001; 95% chất thải rắn và 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 70% tỉ lệ rừng được che phủ. Khôi phục rừng đầu nguồn đảm bảo đa dạng sinh học; Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung ở thị xã Bắc Kạn; 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải; Phục hồi cải tạo môi trường các khu vực khai thác khoáng sản theo đúng các dự án được duyệt.
Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, các cấp ban, ngành  phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BVMT lưu vực sông; Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường; Phải có Giải pháp về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và nhất là triển khai các chương trình, dự án ưu tiên.
UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện căn cứ vào nội dung kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo tiến độ quy định.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Hoài Thu