Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn công bố Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015
Thực hiện chức năng quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015; Để đánh giá việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, ngày 27/01/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn sẽ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường (Tổng cục quản lý đất đai, tổng cục Môi trường), và các Sở, ngành, UBND các cấp triển khai thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường...

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn công bố Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 số 74/KH-STNMT ngày 27/01/2015 để các tổ chức, đơn vị biết, thực hiện. 

Tác giả bài viết: Hà Lệ Thu - Thanh tra Sở