Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 28/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 399/QĐ-STNMT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (Kế hoạch số 136/KH-TTr ngày 28/12/2017 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Thanh tra, kiểm tra năm 2018).
Nội dung thanh tra bao gồm: Thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại cấp huyện và cấp xã; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 23/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành chính về đất đai giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; thanh tra, kiểm tra đột xuất, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thực tế phát sinh.
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường qua đó đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trên cơ sở kết quả thanh tra tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội./.
Chi tiết Quyết định số 399/QĐ-STNMT ngày 28/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch số 136/KH-TTr ngày 28/12/2017 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tại đây

Tác giả bài viết: Minh Diễn