Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống tham nhũng, xác định trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong cơ quan có hiệu quả, ngày 16/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 106/KH-STNMT về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh phải gắn liền thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Sở với đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cần chú trọng cả phòng và chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, nhằm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ công chức, viên chức đảng viên kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm. Theo đó, Kế hoạch số 106/KH-STNMT tập trung thực hiện những nội dung chính sau:
1. Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Công khai, minh bạch trong quản lý, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tài sản của cơ quan; Công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển công chức, viên chức; Tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin của nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng về các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành qua Đường dây nóng của Sở.
2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
3. Công chức, viên chức không ngừng học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm thực hiện tốt các yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng.
4. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác triển khai các nhiệm phòng, chống tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra: Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Sở; Thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường quản lý, xử lý vi phạm về đất đai giai đoạn đến năm 2020 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết hợp nghiên cứu các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhất là trong tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về tham nhũng; bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng; kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ... Tiếp thu chủ trương, định hướng về công tác phòng, chống tham nhũng trong Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị để góp ý hoàn thiện dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), góp ý hoàn thiện chế định và kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, quản lý cán bộ có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm kinh tế, tham nhũng, không để tình trạng bỏ trốn, tẩu tán tài sản.
Với những nội dung thực hiện trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định và các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn