Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” của ngành tài nguyên và môi trường.

Nhằm phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng và đẩy mạnh tinh thần phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp... góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành nói riêng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Ngày 22/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 120/KH-STNMT về việc thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” của ngành tài nguyên và môi trường.
Theo đó, nội dung thi đua đó là:
1. Thi đua nâng cao năng lực xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
2. Thi đua áp dụng phương thức quản lý hiện đại, tạo dựng môi trường thuận lợi, đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật để đảm bảo sự bình đẳng, môi trường lành mạnh, an toàn trong kinh doanh cho các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thi đua cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính.
4. Thi đua hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên các nội dung:
- Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ; sửa đổi, bổ sung các chính sách và triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
- Hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường với các tỉnh bạn, với nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia tiến trình hội nhập và phát triển.
- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao, năng lực quản lý, quản trị hiện đại, có đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; phấn đấu đến năm 2020, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt chỉ tiêu của tỉnh đề ra.
- Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để góp phần giúp doanh nghiệp sản xuất trong nước tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.
Để thực hiện tốt các nội dung trên, các giải pháp đề ra đó là: Xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại Nghị định số 35/NĐ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; các phòng, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và nhiệm vụ được giao, xây dựng nội dung, tiêu chí để tổ chức, triển khai phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển của doanh nghiệp; quán triệt công chức, viên chức, người lao động về nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, đảm bảo tốt yêu cầu phục vụ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Đồng thời, Kế hoạch cũng nêu rõ các tiêu chuẩn thi đua:
- Đối với với các phòng, đơn vị trực thuộc: Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, đúng thời hạn đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn; trên cơ cơ sở thực tế lĩnh vực chuyên môn được giao, kịp thời nghiên cứu, bổ sung các giải pháp, tham mưu cho ngành, UBND tỉnh đề ra các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, hội nhập.
- Đối với cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, có sáng kiến, biện pháp cụ thể, thiết thực giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và hội nhập.
Với những nội dung, giải pháp và tiêu chuẩn nêu trong Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có các hình thức khen thưởng hằng năm, khen thưởng vào dịp sơ kết và tổng kết giai đoạn 2017-2020 (dự kiến thực hiện vào quý IV năm 2018) và khen thưởng tổng kết giai đoạn được thực hiện vào năm 2020. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển”được đánh giá, tổng kết chung vào chương trình tổng kết các phong trào thi đua của đơn vị hàng năm./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu