Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 và Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 13/9/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 344/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 và Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị 08-CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 02/7/2012, sau 5 năm triển khai và thực hiện, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, lâm sản đã được nâng cao có sự chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái pháp luật chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để, vẫn còn xảy ra một số vụ khai thác gỗ quý hiếm tại các khu rừng đặc dụng…và còn một số hạn chế yếu kém trong công tác quản lý cần được khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 và Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung chính như: Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ trong Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh và các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, lâm sản, bảo vệ môi trường và phát triển rừng. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng với các địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý khoáng sản, lâm sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, triệt để các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về khoáng sản cho các cơ quan quản lý các cấp và các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt và thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản. Giám sát chặt chẽ việc khai thác, tận thu, tận dụng lâm sản của chủ rừng từ khâu khai thác đến vận chuyển, chế biến, tiêu thụ..
Kế hoạch số 344/KH-UBND được triển khai thực hiện kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lâm sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và lâm sản chưa khai thác./.
Chi tiết Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn tại đây

Tác giả bài viết: Minh Diễn