Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW và Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 15/11/2017 của Tỉnh ủy về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm phù hợp quy luật khách quan, thông lệ quốc tế, ngày 12/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 136/KH-STNMT về việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 15/11/2017 của Tỉnh ủy về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.
Theo đó, Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như:
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với chi bộ quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 11-NQ/TW, Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 15/11/2017 của Tỉnh ủy về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Thời gian thực hiện xong trước 10/01/2018.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là đất đai, khoáng sản, môi trường; tăng cường công tác quản lý việc sử dụng đất sau giao đất đối với các công trình, dự án; quản lý sản lượng khai thác khoáng sản. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện chính sách cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 08/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ chương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thực hiện công bố, công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, đặc biệt là cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tiếp tục rà soát, hoàn thiện Danh mục sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trình UBND tỉnh quyết định. Lựa chọn đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu theo quy định.
- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tài nguyên môi trường không sử dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ công có điều kiện xã hội hóa cao, giá dịch vụ xác định theo cơ chế thị trường.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật giá đất trên thị trường, kịp thời đề xuất xây dựng điều chỉnh Bảng giá đất định kỳ; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác định giá đất cụ thể.
- Hoàn thiện Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản trình UBND tỉnh ban hành; công khai danh mục mỏ khoáng sản thực hiện cấp phép khai thác theo hình thức đấu giá và không đấu giá; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào năm 2018; tiếp tục kêu gọi, khuyến khích nhà đầu tư thực hiện khai thác gắn với chế biến sâu khoáng sản.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, các cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học; kiên quyết xử lý theo quy định những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, nhất là xử lý rác thải và chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
- Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh; ưu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ thích ứng biển đổi khí hậu gắn với phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, tạo sinh kế cho người dân, ổn định đời sống dân cư, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai…
- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 15/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức thực hiện tốt Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2021. Phát huy cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong việc hoạch định, xây dựng, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cấp ủy về nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kiểm tra, giám sát trong đảng, giao việc gắn với theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện./.
Chi tiết Kế hoạch số Kế hoạch số 136/KH-STNMT ngày 12/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tại đây.

Tác giả bài viết: Minh Diễn