Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2006 - 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Qua 5 năm triển khai Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2006 - 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cán bộ công chức, viên chức trong ngành được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, sự bình đẳng trong lĩnh vực đào tạo, chăm sóc sức khỏe, được quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách.
Trong giai đoạn 2006 - 2010, đội ngũ công chức nữ ngành Tài nguyên và Môi trường ngày càng phát triển. Hiện tại, cán bộ công chức nữ có 54/134 cán bộ công chức, viên chức toàn ngành; đa số đã được đào tạo cơ bản ở các trình độ Đại học, cao đẳng và trung cấp, trong đó đại học chiếm 61%; tỷ lệ cán bộ công chức nữ được kết nạp Đảng ngày càng tăng.
Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách về bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên công đoàn, đặc biệt là nữ đoàn viên về: Nội dung Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; tuyên truyền phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành, Pháp lệnh Dân số sửa đổi; tuyên truyền công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp để chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; tổ chức tốt các buổi tọa đàm nhân ngày 8/3, 20/10 với những nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú, đa dạng. Trong các buổi sinh hoạt, tọa đàm, cán bộ công chức nữ được tham gia tìm hiểu về ngành, cách ứng xử trong cuộc sống, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nữ công. Đồng thời, Sở cũng tạo điều kiện cho cán bộ nữ được tham gia sinh hoạt văn nghệ, thể thao, tham quan, học tập kinh nghiệm... Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, 100% nữ đoàn viên công đoàn đăng ký danh hiệu thi đua hai giỏi. Trong công tác vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, 100% nữ đoàn viên công đoàn nắm bắt được các thông tin và chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình, 100% nữ đoàn viên công đoàn được tiếp cận với các dịch vụ y tế, không có người sinh con thứ ba.
Hàng năm, Văn phòng Sở đã tham mưu cho Sở xây dựng quy hoạch cơ cấu cán bộ nữ hợp lý trong các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; khuyến khích cán bộ nữ tham gia các công tác của ngành; tăng cường vai trò của Ban chấp hành Công đoàn, Nữ công trong việc giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức nữ. Vì vậy, công chức, viên chức nữ đã được quan tâm sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với khả năng, hoàn cảnh, được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, thi nâng ngạch... đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa công chức và quy hoạch bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp Ủy, lãnh đạo Sở, Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động luôn cố gắng vươn lên, khắc phụ khó khăn để hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm với gia đình.
Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và phòng, chống tệ nạn xã hội; lồng ghép công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm của ngành; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức...; phối hơp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, quyền lợi của lao động nữ, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

Tác giả bài viết: Thu Cúc