Nghị định quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường

Ngày 08/7/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.
Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.
Đối tượng áp dụng của Nghị định là: Cán bộ, chiến sĩ làm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; các cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, người nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.  
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2010.
        (Xem thông tin chi tiết ti tp đính kèm Ngh đnh s 72/2010/NĐ-CP)

Tác giả bài viết: Thu Cúc