Nghiệm thu kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 và Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Đại diện Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông qua các dự thảo tại cuộc họp

Đại diện Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông qua các dự thảo tại cuộc họp

Sáng ngày 28/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp nghiệm thu kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 và Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021.
Đến dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; cùng dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường – đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Đại diện Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông qua các dự thảo tại cuộc họp
Tại cuộc họp, đại diện đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông qua dự thảo kết quả quan trắc và báo cáo tổng hợp. Thực hiện Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi tiết “Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021, đơn vị đã thực hiện quan trắc môi trường không khí 03 đợt/năm tại 37 vị trí; môi trường nước mặt 03 đợt/năm tại 39 vị trí; môi trường nước dưới đất 02 đợt/ năm tại 25 vị trí và môi trường đất 01đợt/ năm tại 22 vị trí. Kết quả, đơn vị đã thực hiện hoàn thành kế hoạch khối lượng được giao, các kết quả đảm bảo độ tin cậy và đạt được những mục tiêu đã đề ra ban đầu là theo dõi diễn biến các thành phần môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, làm cơ sở để đánh giá hiện trạng môi trường, cung cấp số liệu, dữ liệu cho các cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường hàng năm, trung hạn và dài hạn; đồng thời, báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý về hiện trạng và biến động các thành phần tài nguyên và môi trường; cùng với đó đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quan trắc phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn Tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tham gia ý kiến, góp ý với dự thảo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 và báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021.
Kết thúc cuộc họp, đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu thay mặt Hội đồng nghiệm thu ghi nhận những kết quả mà Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã thực hiện và nhất trí thông qua kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 và báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021 trên cơ sở đơn vị thực hiện phải chỉnh sửa, bổ sung dự thảo theo ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng; đồng thời yêu cầu đơn vị đề xuất, đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn của nhiệm vụ trong những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn