Phê duyệt nội dung Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn của Công ty TNHH Hoàng Giang

Ngày 04/7/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1172/QĐ-UBND phê duyệt nội dung Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn của Công ty TNHH Hoàng Giang. Các nội dung cơ bản như sau:
Phương án cải tạo, phục hồi môi trường:  Lấp lò theo quy phạm khai thác hầm lò: Chèn lấp cửa lò bằng; xây đá hộc và gia cố bịt kín cửa lò, lấp kín giếng đứng tránh nước chảy vào mỏ gây sụt, lún địa hình và hình thành các túi nước có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của nhân dân trong khu mỏ; tháo dỡ hệ thống thông gió trong lò; tháo dỡ các công trình công nghiệp và dân dụng phục vụ quá trình khai thác, chế biến khoáng sản; cải tạo bãi bùn thải bằng cách phủ một lớp đất sét, lu lèn chặt, phủ đất màu và trồng cây xanh.
Tổng kinh phí ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường là: 250.141.390 đồng. Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện những nội dung trong Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc bao gồm:
   Phải tiến hành ký quỹ trước ngày 31 tháng 01 hàng năm và thực hiện đầy đủ các nội dung trong dự án ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường được duyệt.
Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của Dự án ký quỹ phục hồi môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định và Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT của Bộ TN&MT Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và những yêu cầu bắt buộc tại Quyết định là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận thực hiện công tác ký quỹ và cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu