Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bắc Kạn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền các cấp, công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, tạo niềm tin của nhân dân đối với ngành Tài nguyên và Môi trường.
Trên cơ sở quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, hàng năm, UBND thị xã đã chỉ đạo việc xây dựng các khu dân cư, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt cho đời sống nhân dân và làm cơ sở giao đất tái định cư trong quá trình giải phóng mặt bằng các công trình như: Khu dân cư Bắc sân bay; khu dân cư Quang Sơn; Khu dân cư đối diện Công ty 244; khu tái định cư Đức Xuân và khu đô thị phía Nam thị xã; Dự án bệnh viện 500 giường tỉnh Bắc Kạn... Từ năm 2005 đến 2010, thị xã đã thực hiện giải phóng mặt bằng cho 59 công trình, dự án với tổng số tiền 282 tỷ đồng; tổng số hộ dân bị thu hồi giải phóng mặt bằng là 3.896 hộ, bố trí tại định cư cho 1.264 hộ...
Là địa phương đang trong quá trình phát triển nên có nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư và xây dựng, để quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã tham mưu cho Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND lập kế hoạch sử dụng đất theo từng năm, từng giai đoạn.
Đến nay, thị xã Bắc Kạn đã áp dụng việc quản lý đất đai bằng công nghệ thông tin trên toàn bộ 08 xã, phường. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã khá chặt chẽ: Các cấp quản lý đất đai đã nắm bắt được toàn bộ những biến động đến từng thửa đất, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất; có điều kiện để chỉnh lý biến động thường xuyên, phát hiện nhanh chóng những hồ sơ sai sót hoặc trùng lặp, tạo điều kiện cho việc khai thác và lưu trữ hồ sơ. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn xây dựng quy trình thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi có nhu cầu làm thủ tục hành chính. Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân, không để đơn thư vượt cấp, tránh tình trạng bức xúc trong nhân dân.
Đối với công tác quản lý môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND thị xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường thực hiện ký cam kết của cộng đồng về bảo vệ môi trường; tiến hành kiểm tra và đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường của các mỏ đá trên địa bàn thị xã; thông qua việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, thị xã đã kịp thời khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; việc thu gom, xử lý rác thải, trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trên các dải phân cách các khu vực nội thị được tiến hành thường xuyên... Hiện nay, thị xã đã triển khai thực hiện Đề án Xã hội hóa vệ sinh môi trường và bước đầu thu được những kết quả khả quan.
Trong thời gian tới, để công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường ngày một hiệu quả hơn, ngành Tài nguyên và Môi trường thị xã Bắc Kạn đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tăng cường công tác thanh kiểm tra, tập trung lĩnh vực quản lý đất đai và môi trường; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; giải quyết nhanh, đúng quy định về thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; tập trung chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch...; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.

Tác giả bài viết: Thu Cúc