Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (trừ các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA).
Quy định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư bị thu hồi đất (tại vùng lòng hồ, vị trí xây dựng đập, các công trình đầu mối, công trình phụ trợ và nơi xây dựng khu, điểm tái định cư), bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện. Theo đó, trường hợp người sử dụng đất bị thu hồi được giao đất mới, nếu giá trị đất ở, đất sản xuất được giao thấp hơn giá trị đất ở, đất sản xuất bị thu hồi thì hộ tái định cư được nhận phần giá trị chênh lệch; nếu giá trị đất ở, đất sản xuất được giao cao hơn giá trị đất ở, đất sản xuất bị thu hồi thì hộ tái định cư không phải nộp thêm phần giá trị chênh lệch. Trường hợp người có đất bị thu hồi có giấy tờ hợp pháp xác định được diện tích sử dụng, đủ điều kiện để được bồi thường thiệt hại về đất thì được tính bồi thường theo diện tích đất bị thu hồi; trường hợp người có đất bị thu hồi có đủ điều kiện để được bồi thường thiệt hại về đất nhưng trong giấy tờ đó không xác định rõ diện tích đất sử dụng thì diện tích đất để tính bồi thường được căn cứ vào biên bản xác nhận có chữ ký của chính quyền xã, chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và chủ sử dụng đất.
Nguyên tắc chung để bồi thường, hỗ trợ và TĐC là đảm bảo cho người dân TĐC có chỗ ở, cuộc sống ổn định, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập,cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn nơi ở củ, ổn định lâu dài, góp phần phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng chung của địa phương; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân TĐC với người dân sở tại, quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và hiệu quả.
Cũng theo Quy định này, các chính sách hỗ trợ gồm có: hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất…Cụ thể, hộ tái định cư tập trung, hộ tái định cư xen ghép, hộ sở tại bị thu hồi đất ở để xây dựng khu tái định cư, ngoài số tiền nhận bồi thường theo quy định còn được hỗ trợ tiền để làm nhà ở, mức hỗ trợ cho một nhân khẩu hợp pháp tương đương chi phí xây dựng 5m2 sàn; mỗi nhân khẩu hợp pháp thuộc hộ bị thu hồi toàn bộ đất ở, đất sản xuất phải di chuyển chỗ ở được hỗ trợ lương thực trong thời gian 48 tháng; mỗi nhân khẩu hợp pháp của hộ tái định cư được hỗ trợ y tế 1 lần với mức 30.000 đồng/khẩu để phòng chống dịch bệnh tại nơi ở mới.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010.

Tác giả bài viết: Thu Cúc