Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2009

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định số 3721/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2009. Theo đó, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2009 sẽ được tiến hành thực hiện tại 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh với các chỉ tiêu quan trắc về môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm.
UBND tỉnh giao cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư thực hiện và ký hợp đồng thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường 6 tháng cuối năm 2009 với đơn vị có chức năng và năng lực theo đúng quy định hiện hành./.