Sở Tài nguyên và Môi trường Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
Ngày 22 tháng 5 hàng năm đã được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày quốc tế đa dạng sinh học, với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học. Năm 2021, Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được chọn là “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên” nhằm kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.
Thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến, tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động trong Sở về nội dung, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học nói chung và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 nói riêng; thực hiện treo băng zôn với chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời tổ chức vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan; phát quang và chăm sóc vườn cây tại cơ quan chiều ngày 21/5/2021.

Công chức, viên chức, người lao động vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan chiều ngày 21/5/2021
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 qua đó nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về tầm quan trọng của công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, kêu gọi cộng đồng cùng có trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và sử dụng bền vững đa dạng sinh học./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn