Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội nghị trực tuyến Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội nghị trực tuyến tại Hội trường UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội nghị trực tuyến tại Hội trường UBND tỉnh

Ngày 24/11/2021, tại Hội trường Diên Hồng – Tòa nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác văn hóa. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Hội trường Diên Hồng đến các điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh Bắc Kạn.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội nghị trực tuyến tại Hội trường UBND tỉnh
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài phát biểu, tham luận của các ban, bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, nhà hoạt động văn hóa... Qua đó, làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như hạn chế, yếu kém, tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót và giải pháp khắc phục.
Qua Hội nghị đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn nghệ đối với đất nước sau 35 năm đổi mới, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong những năm tới./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn