Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh

Công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT tham gia học trực tuyến tại Hội trường Sở

Công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT tham gia học trực tuyến tại Hội trường Sở

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Sáng ngày 05/11/2021, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh tới các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Tham dự tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

Công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT tham gia học trực tuyến tại Hội trường Sở
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh gồm: Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và các văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận số 08-KL/TW của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và nội dung cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và nội dung cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và nội dung cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW; Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động ngước ngoài tại Việt Nam và nội dung cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 109-CT/TW; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng, thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nội dung cơ bản của Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 22/10/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ; Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, phạm vi chỉ đạo, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Đ/c Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Kết luận Hội nghị đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh để phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị; kế hoạch, chương trình phải bám sát sự chỉ đạo của Đảng; đồng thời tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chỉ thị, kết luận, quy định đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đối với công tác phòng chống dịch COVID 19 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chủ động trong công tác phòng, chống dịch với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, nhằm ngăn chặn, kiểm soát không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa năng lực của hệ thống y tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K… Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT tham gia học trực tuyến tại Hội trường Sở
Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng Nhân dân đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh mới ban hành trên các lĩnh vực; đồng thời các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị sớm cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng được đề cập tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới được Trung ương và tỉnh ban hành để triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương, đơn vị./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn