Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018
Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018, ngày 27/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 1581/STNMT-VP về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt năm 2018.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời. Năm 2018, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018, theo đó Công văn số 1581/STNMT-VP ngày 27/9/2018 đã chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung chính như: Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của việc thường xuyên học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân qua đó khuyến khích công chức, viên chức và người lao động chủ động học thường xuyên, liên tục và hướng tới xây dựng một xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các đề án thành phần đã được UBND tỉnh phê duyệt; vận động công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ Quỹ khuyến học các cấp; cung ứng học tập và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị được học tập suốt đời.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức hàng năm, đạt được nhiều hiệu quả tích cực, có tác dụng lan tỏa trong xã hội, huy động được các cá nhân, tổ chức tham gia, học tập suốt đời trở thành phong trào của quần chúng, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về việc học tập suốt đời, từng bước xây dựng xã hội học tập./.
 
Một số chủ đề tuần lễ học tập suốt đời năm 2018
  - Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân (Hồ Chí Minh).
- Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh).
- Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.
- Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
- Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân.
- Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển.
- Học tập suốt đời – chìa khóa của mọi thành công.
- Học để trở thành người công dân tốt.
- Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
 
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn