Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (Khóa XII)

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 29/3/2019, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (Khóa XII) tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở. Đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở phổ biến, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; kết luận số 44/KL-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Kết luận số 45/KL-TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng Đất đai, thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến về Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011; Luật Đo đạc và bản đồ của Quốc hội, số 27/2018/QH14 quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và Luật An ninh mạng 2018, số 24/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.        
Thông qua Hội nghị giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (Khóa XII); các Luật mới được ban hành có hiệu lực từ năm 2019. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng ủy, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Sở về lãnh đạo, triển khai thực hiện các quy định, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.