Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 20/02/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hội trường Sở.
Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở. Đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở phổ biến, quán triệt các nội dung: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận về Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XII và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận về Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Tiếp đó, Hội nghị được nghe các nội dung của Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và việc làm thường xuyên của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, Bí thư Đảng bộ Sở
 phát biểu tại Hội nghị
Sau học tập, đồng chí Bí thư Đảng bộ Sở yêu cầu các Cấp ủy và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở chuyên đề năm 2020. Theo đó, đối với tập thể, đề ra kế hoạch làm theo Bác  năm 2020 với những việc làm cụ thể, những giải pháp, phân công trách nhiệm, thời hạn giải quyết để tổ chức thực hiện; đối với cá nhân, trên cơ sở kế hoạch làm theo Bác năm 2020 của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị được giao, những tồn tại, hạn chế của cá nhân, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với ít nhất ba việc cụ thể để Chi bộ chỉ đạo, niêm yết, theo dõi và kiểm điểm.      
Thông qua Hội nghị giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở nắm vững và hiểu rõ các nội dung của nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng thời, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020  về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và việc làm thường xuyên của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu