Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, Bí thư Đảng bộ Sở phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, Bí thư Đảng bộ Sở phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 18/6/2020, tại Hội trường Sở, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở. Đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở phổ biến, quán triệt các nội dung: (1) Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng); (2) Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; (3) Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 (Văn bản Mật); (5) Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng (Văn bản Mật); (6) Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; (7) Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; (8) Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị; (9) Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; (10) Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư (Văn bản Mật); (11) Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; (12) Thông báo kết luận số 171-TB/TW ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định về nêu gương (Văn bản Mật); (13) Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-KL/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; (14) Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời Hội nghị đã thảo luận thống nhất: Các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên và nội dung văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, thông báo, kết luận.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở phổ biến, quán triệt các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương
 
Đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, Bí thư Đảng bộ Sở
 phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Văn Kỳ nhấn mạnh, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc cần quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong cơ quan, đơn vị theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, đồng thời nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình của cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện theo đúng các quy định, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu