Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020
Sáng ngày 14/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020 tại Hội trường Sở. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở, ông Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc khối văn phòng Sở.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Sở năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Trong năm 2019, toàn thể công chức, viên chức, người lao động bám sát phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ, năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 tại phòng, đơn vị . Công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường được đẩy mạnh, trong năm Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xử lý 12.337 văn bản đến; ban hành 4.756 văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã được tăng cường đạt nhiều kết quả tích cực, tổ chức triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Bắc Kạn. Chủ động phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của ngành, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm hành chính. Các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định, thực hiện tốt công tác thu, quản lý, sử dụng các loại phí được giao. Đặc biệt, ngành TNMT đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành quyết liệt thực hiện trong công tác cấp GCN; công tác quản lý Tài Nguyên nước, đất đai, khoáng sản, môi trường ngày càng chặt chẽ hơn, phát huy được hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng qui định. Bảo đảm tốt chính sách tiền lương, tiền công, các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp cho công chức, viên chức, người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị
Trong hoạt động công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo đến đời sống của đoàn viên công đoàn, đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt việc thăm hỏi, trợ cấp khó khăn và động viên công chức, viên chức, người lao động khi ốm đau, hoạn nạn. Trong năm, Công đoàn Sở đã tổ chức phát động ủng hộ các quỹ Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ khuyến học; Quỹ bảo trợ trẻ em; Quỹ phòng chống thiên tai … cũng như vận động đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo. Bên cạnh đó, phối hợp với Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh của Sở triển khai các hoạt động để hưởng ứng các ngày lễ lớn, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, công sở. Năm 2019, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị sự nghiệp đạt tiêu chí “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019.Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở ký cam kết thi đua năm 2020
Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận dân chủ, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng phòng chuyên môn, đơn vị; đề xuất sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm phù hợp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Qua thảo luận, tiếp thu ý kiến góp ý, Hội nghị đã thông qua Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn,vướng mắc trong giải quyết công việc. Đây thực sự là diễn đàn để công chức, người lao động phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ và chính sách liên quan, cùng tham gia để góp phần quản lý và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Ông Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua năm 2020

Tại Hội nghị, toàn thể công chức người lao động trong Sở đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Đồng thời, Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022, có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan.
Kết thúc Hội nghị đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2020 và kêu gọi toàn thể công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nhiệt tình, năng động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Hưởng ứng phong trào thi đua của Sở, tại Hội nghị đại diện Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở đã cùng nhau ký cam kết thi đua quyết tâm triển khai thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu