Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Sở

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Sở
Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, từ ngày 30/3/2010 đến ngày 06/4/2010 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.
 http://sotnmt.backan.gov.vn/sotnmt/PublishingImages/2010/4/DSC00750.JPG
            Đại hội Chi bộ Tài nguyên, thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
 
Trong những năm qua, Đảng bộ Sở TN&MT luôn là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức viên chức người lao động, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Cấp uỷ Đảng Sở TN&MT, công tác quản lý đất đai đã được thực hiện theo đúng pháp luật; hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3 cấp tỉnh, huyện và cấp xã đến năm 2010; việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đã dần đi vào nề nếp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn tỉnh được 233.358 giấy, trong đó cấp cho hộ gia đình được 232.635 giấy (đất nông nghiệp đạt 97,50%, đất lâm nghiệp đạt 74,7%, đất ở đô thị đạt 83,59%, đất ở nông thôn đạt 84,59%); đối với tổ chức cấp được 723 giấy; công tác đo đạc bản đồ địa chính đến hết năm 2009 đã đo được 86 xã/122 xã phường, thị trấn đạt 70%.
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản có nhiều chuyển biến tích cực, đã lập được quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của tỉnh; lập quy hoạch khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Từ đó, công tác khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản đã đi vào nề nếp và thực hiện đúng quy định, nhiều cơ sở chế biến khoáng sản được thành lập, tạo việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá vùng nông thôn miền núi.
Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TV của Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ IX “Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội để cải thiện đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần củng cố nhà nước thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, trong thời gian qua, cấp uỷ Đảng Sở TN&MT đã chỉ đạo ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp cùng các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, công an, Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật bảo vệ môi trường đến các tổ chức và nhân dân; Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án trên địa bàn tỉnh chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát hậu ĐTM cũng được tăng cường góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi sinh, môi trường, phát triển bền vững.