Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

Đ/c Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Ngày 13/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.
Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII. Quán triệt các nội dung về nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng – An ninh Việt Nam. Thông qua “dự thảo” chương tình hành động cùa Đảng bộ Sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị
Cũng tại Hội nghị, đại diện Thanh tra Sở đã phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở các nội dung về công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Bầu cử đại biểu của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phổ biến Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đ/c Hà Thị Lệ Thu – Thanh tra viên phổ biến về công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Bầu cử đại biểu của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở khẳng định việc tổ chức hội nghị Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn đảng bộ Sở; đồng chí yêu cầu sau Hội nghị này các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị
Việc tổ chức Hội nghị qua đó nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, qua đó thực hiện đúng, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” tự chuyển hóa trong nội bộ.
Sau Hội nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở sẽ viết bài thu hoạch nhận thức của bản thân về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo Chi ủy, Đảng ủy trước ngày 30/4/2021./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn