Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020
Thực hiện quy chế làm việc và chương trình kế hoạch công tác năm 2020, sáng ngày 08/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.
Tham dự có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Hội nghị do Ban Giám đốc Sở chủ trì.
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực như: 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xử lý 6.132 văn bản đến; ban hành 2.365 văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Công tác cải cách hành chính được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; rà soát, kiến nghị đơn giản hoá 02 thủ tục hành chính: “Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức từ 30 ngày xuống 25 ngày”; “Phê duyệt trữ lượng khoáng sản từ 185 ngày xuống còn 150 ngày”. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, công tác thu hồi đất, giao đất, định giá đất cụ thể đảm bảo đúng tiến độ. Thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác, cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản. Công tác quản lý tài nguyên nước được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện tốt việc cấp các loại giấy phép khai thác tài nguyên nước. Công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các đối tượng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được duy trì và đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo được Sở chỉ đạo và thực thực chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình trong quá trình thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2020, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn