Sở Tài nguyên và Môi trường với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017

Lãng phí được xem là nguy hại như “căn bệnh” tham nhũng, thậm chí xét đến cùng nó còn nguy hại hơn. Ở một góc độ nào đó, tham nhũng là sự chuyển nguồn lực từ chỗ này sang chỗ kia, từ chủ thể này sang chủ thể khác. Còn với lãng phí là làm thất thoát, mất mát, hao tổn đó chính là phá hủy nguồn lực phát triển. Do đó, tình trạng lãng phí nếu không được ngăn chặn, tác hại của nó còn lớn hơn tham nhũng. Bởi thế, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Xác định rõ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động, do đó, trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường, tuyên truyền các văn bản như: Luật THTK, CLP năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình số 59/CTr-STNMT ngày 30/5/2017 về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020. Do đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được nhiều kết quả:
1. Trong ban hành, định mức, tiêu chuẩn, chế độ
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công tại Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 29/02/2017; nội dung quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi đối với từng trường hợp cụ thể; tiết kiệm tối đa các khoản chi, quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện đúng quy định. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc đều rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định mới, điều kiện thực tế và thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017. 6 tháng đầu năm chưa phát hiện vụ việc vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
2. Trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán
Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán đúng quy định. Tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 452 triệu đồng, tăng 12% so với 6 tháng đầu năm 2016.
3. Trong sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước
Chi quản lý hành chính  218,5 triệu đồng, giảm 70% so với 6 tháng đầu năm 2016. Không tổ chức đi công tác kết hợp thăm quan, học tập. Phương tiện xe ô tô được giao 7 chiếc, không tăng thêm so với năm 2016.
4. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
Diện tích đất sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật đã xử lý, thu hồi 463.553 m2; xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng, thu hồi 44 triệu đồng lợi ích có được do vi phạm pháp luật về đất đai nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra, phát hiện xử lý 6 tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; xử phạt vi phạm hành chính 34 triệu đồng, một trường hợp vượt thẩm quyền đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 300 triệu đồng.
5. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
Duy chì ổn định 39 biên chế theo quyết định giao của UBND tỉnh. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan, thời gian làm việc theo quy định. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tiết kiệm 12% chi quản lý hành chính. Tổ chức thực hiện tốt công tác thu các loại phí, lệ phí, tổng thu 563/621 triệu đồng đạt 90% kế hoạch. Một số loại phí đạt và vượt kế hoạch như phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  294,9/290,0 triệu đồng đạt 101% kế hoạch; phí, lệ phí về đất đai 231/184 triệu đồng đạt 126% kế hoạch. Từng bước ứng dụng, khai thác có hiệu quả phần mềm hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký số, trao đổi văn bản điện tử, tiết kiệm thời gian, vật tư văn phòng phẩm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.Trong 6 tháng đầu năm, chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào có hành vi lãng phí.
Bên cạnh những kết quả đạt được, với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Tài nguyên và Môi trường còn một số hạn chế: Chưa lượng hóa được các chỉ tiêu tiết kiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao; Tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, sử dụng đất không đúng mục đích, buông lỏng quản lý đối với đất được giao, để đất bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép chưa được kiềm chế; còn xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách; chưa có giải pháp hiệu quả để thu nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số doanh nghiệp. Do đó, để bảo đảm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện một cách thực sự, có hiệu quả, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đặt ra đó là:
1. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác THTK, CLP, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu THTK, CLP; Lãnh đạo các phòng, đơn vị, chủ tài khoản, kế toán các đơn vị dự toán tổ chức thực hiện đúng dự toán được phê duyệt.
2. Xây dựng, phân bổ giao dự toán năm 2018 đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định, đảm bảo đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ UBND tỉnh giao; xác định chỉ tiêu tiết kiệm trong từng nhiệm vụ chi ngay từ khâu lập dự toán.
3. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tổ chức; kiên quyết xử lý những trường hợp có hành vi lãng phí, vi phạm pháp luật về đất đai và kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định.
4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy  hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường quyết tâm xây dựng môi trường tập thể lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật và đoàn kết, chung sức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu