Sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT

Bộ tài nguyên và môi trường

Bộ tài nguyên và môi trường

Sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2478/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2011 về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, các thủ tục hành chính về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có: Thủ tục hành chính cấp Trung ương có 5 thủ tục; Thủ tục hành chính cấp Tỉnh có 5 thủ tục, thủ tục hành chính cấp huyện, xã có 1 thủ tục.
Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường:Thủ tục hành chính cấp trung ương gồm có: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM bổ sung) B-BTM-003084-TT; Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM bổ sung) B-BTM-099459-TT; Xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung B-BTM-098434-TT.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2011.

Nguồn tin: TTCNTT TN&MT (Theo vea.gov.vn)