Tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin đất đai - TMV.LIS

Tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin đất đai - TMV.LIS
Ngày 01/6/2012 Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn phối hợp với xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1 - Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn quy trình công nghệ xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai tại và sử dụng phần mềm TMV. LIS
Ngày 01/6/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn phối hợp với xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1 - Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn quy trình công nghệ xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai tại và sử dụng phần mềm TMV. LIS
Tham dự tập huấn có lãnh đạo và cán bộ các đơn vị: Phòng tài nguyên đất; Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT, Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã; Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất các huyện, thị xã;
TMV.LIS  là một hệ thống thông tin toàn diện cho quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trong các quy trình nghiệp vụ về quản lý đất đai cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai cũng như tin học hóa các quy trình nghiệp vụ về quản lý đất đai đã được ngành Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn lựa chọn sử dụng trong việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.
Phần mềm là một hệ thống thông tin địa chính đa mục tiêu, cung cấp đầy đủ những công cụ, chức năng để thực hiện các công tác nghiệp vụ chuyên môn của công tác quản lý đất đai.
Phần mềm bao gồm các phân hệ sau:
  • TMV.LisAdmin: Phân hệ quản trị hệ thống.
  • TMV.LisParcel: Phân hệ tra cứu thông tin đất đai.
  • TMV.LisSpatial: Phân hệ chỉnh lý biến động không gian.
  • TMV.LisRegister: Phân hệ đăng ký đất đai.
  • TMV.LisMap: Phân hệ Kết xuất biên tập bản đồ chuyên đề từ Cơ sở dữ liệu địa chính.
  • TMV.LisPortal: Phân hệ Cổng thông tin đất đai.
Trong chương trình tập huấn sau khi giới thiệu về phần mềm TMV.LIS với những tính năng vượt trội trong việc biên tập, chỉnh lý biến động được thuận tiện và dễ dàng; Hệ thống báo cáo tổng hợp dữ liệu được truy xuất nhanh, với chức năng tra cứu từ dữ liệu không gian và tra cứu theo nhiều phạm vi các học viên tham dự đã được hướng dẫn cài đặt và phương pháp sử dụng phần mềm TMV-LIS.

Tác giả bài viết: Minh Diễn