Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây mới nhà làm việc Ban quản lý khu du lịch, khu đón tiếp khách tham quan, nâng cấp một số hạng mục trong khu du lịch huyện Ba Bể

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Chiều ngày 28/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây mới nhà làm việc Ban quản lý khu du lịch, khu đón tiếp khách tham quan, nâng cấp một số hạng mục trong khu du lịch huyện Ba Bể.
Tham dự cuộc họp có ông Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp; các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 609/QĐ-STNMT ngày 15/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (chủ dự án); Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể – Chủ dự án thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án
Tại cuộc họp đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể - chủ dự án đã thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; theo đó qua khảo sát thực địa tại khu vực dự án cho thấy: Kết quả phân tích môi trường không khí và nước mặt, nước ngầm, mẫu đất của dự án nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành. Môi trường tự nhiên khu vực dự án còn khá sạch, khả năng tự làm sạch của môi trường tại đây còn tốt; việc thực hiện Dự án Xây mới nhà làm việc Ban Quản lý khu du lịch, khu đón tiếp khách tham quan; nâng cấp một số hạng mục công trình trong khu du lịch huyện Ba Bể là phù hợp. Báo cáo cũng nêu rõ khi triển khai thực hiện dự án sẽ có tác động đến môi trường tự nhiên tại khu vực, Chủ đầu tư của Dự án sẽ xây dựng chương trình quản lý môi trường và có các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do các nguồn thải từ hoạt động của dự án; đồng thời thường xuyên tiến hành quan trắc, giám sát chất lượng môi trường và đánh giá, đề xuất các biện pháp khắc phục các sự cố gây ra ô nhiễm môi trường.

Toàn cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã phân tích, đánh giá tham gia ý kiến, góp ý cụ thể với dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.
Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể đã tiếp thu và phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Thành viên Hội đồng thẩm định tham gia góp ý tại cuộc họp
Kết thúc cuộc họp, Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây mới nhà làm việc Ban quản lý khu du lịch, khu đón tiếp khách tham quan, nâng cấp một số hạng mục trong khu du lịch huyện Ba Bể, trên cơ sở đơn vị Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn