Thành lập Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/3/2013 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn, tên giao dịch quốc tế: Bac Kan Environmet Protection Fund (viết tắt BKEPF). Trụ sở đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Quỹ Bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn.
Quỹ có chức năng tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn khác nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Bên cạnh đó Quỹ còn có nhiệm vụ: Huy động các nguồn tài chính; hỗ trợ tài chính cho các tổ chức có các chương trình, dự án hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống, ứng phó, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; Xử lý ô nhiễm môi trường với các hình thức hỗ trợ: Cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh vay vốn cho các dự án môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng; Tài trợ kinh phí cho việc xây dựng, triển khai các dự án huy động nguồn vốn của Quỹ nhằm thực hiện các nhiệm vụ xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa môi trường gây ra. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tiền bồi thường thiệt hại môi trường, phí bảo vệ môi trường, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, các khoản tài trợ, đóng góp ủy thác đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Nhận ký quỹ phục hồi môi trường của các tổ chức và cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản. Với sự ra đời của quỹ, tỉnh Bắc Kạn sẽ có nguồn lực lớn hơn để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường