Thị xã Bắc Kạn nỗ lực hoàn thành công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thị xã Bắc Kạn nỗ lực hoàn thành công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Trong năm 2009, tình hình thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại thị xã Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả nhất định. Từ khi thẩm quyền về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được phân công cụ thể đến các huyện, thị xã, UBND thị xã Bắc Kạn đã tích cực chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ môi trường, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến người dân cùng tham gia thực hiện. Đến nay, UBND thị xã đã xác nhận cho 65 trường hợp lập Đề án và cam kết bảo vệ môi trường.
Nhằm bảo vê tài nguyên khoáng sản gồm: Cát, sỏi, nước và đá, hàng năm UBND thị xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra giám sát các hoạt động khai thá đá, cát, sỏi trên sông Cầu, nghiêm cấm các tàu hút cát, sỏi không được cấp phép hoạt động; từ đó, cơ bản các diện tích đất màu mỡ ven sông được bảo vệ, không bị sạt lở.
Hiện tại, 8/8 xã, phường thuộc thị xã đã thực hiện đo đạc vẽ bản đồ địa chính. Việc thực hiện các trình tự thủ tục trong công tác chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất được thực hiện đúng pháp luật. Trong năm 2009, thị xã đã cấp 5.419 GCNQSD đất ở với tổng diện tích 967,4 ha đạt 81,8%; 6.855 GCNQSD đất nông nghiệp đạt 74,9%...
Trong thời gian qua, cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn từ thị xã đến xã, phường cơ bản được đào tạo đúng chuyên môn từ trung cấp đến đại học, đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức khi có nhu cầu làm thủ tục về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường,. Đến nay, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân.
Để công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thị xã được tốt hơn, UBND thị xã đã đề ra các biện pháp cụ thể như: hàng năm tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường, tập huấn công tác bảo vệ môi trường; xây dựng quy trình hướng dẫn trình tự làm việc đối với từng công việc cụ thể và thực hiện nghiêm túc các bước theo quy trình đã đề ra…; đo đạc lại bản đồ theo đúng quy định của Nhà nước.

Tác giả bài viết: Thu Cúc