Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất Thị xã Bắc Kạn (Một trong số hồ sơ đang được lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Bắc Kạn)

Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất Thị xã Bắc Kạn (Một trong số hồ sơ đang được lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Bắc Kạn)

Ngày 28/5/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT về việc Quy định thời hạn bản quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
Trong đó quy định một số nội dung về các loại hồ sơ tài liệu cần bảo quản, quản lý, cũng như thôi hạn bảo quản của từng loại hồ sơ tài liệu này. “Hồ sơ chuyên ngành tài nguyên và môi trường” là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; thời gian hoặc những đặc điểm khác, hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; “Tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường” là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tài liệu bao gồm: Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp …
Hồ sơ, tài liệu cần bảo quản là bản gốc, bản chính do đơn vị tổ chức, chủ trì, hoặc do đơn vị có chức năng bảo quản, lưu trữ. Trong trường hợp không có bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp và phải được phân loại, sắp xếp theo quy định. Hồ sơ, tài liệu cần bảo quản chia làm hai loại là Hồ sơ tài liệu bảo quản vĩnh viễn và Hồ sơ, tài liệu bản quản có thời hạn.
Các quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được hình thành trong quá trình hoạt động của đơn vị đối với các nhóm hồ sơ được chia thành 7 nhóm quy định cụ thể tại Thông tư.
Đối tượng áp dụng là các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; bộ phận làm nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường ở cấp xã; các cơ quan, tổ chức thuộc các bộ, ngành khác nhưng có nhiệm vụ bảo quản và lưu trữ hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2013./.
Xem Thông tư tại đây:
http://tnmtbackan.gov.vn/uploads/laws/files/6-2013/tt-11-2013.pdf

Tác giả bài viết: Hoài Thu