Tỉnh Bắc Kạn triển khai Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04/11/2009 của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 04/11/2009 Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT (Thông tư 31) về hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương. Triển khai nội dung của Thông tư 31, ngày 16/7/2010, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Thông tư 31
Theo Thông tư 31, các đối tượng quản lý bảo vệ môi trường bao gồm: Các doanh nghiệp nằm trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; các loại hình phân phối thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn. Quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường; tránh hình thức, chồng chéo, cản trở hoạt động bình thường của mỗi bên. Việc trao đổi thông tin về công tác bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên nhằm hỗ trợ việc thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo đúng quy định của pháp luật
Nội dung triển khai bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hệ thống cơ sở dữ liệu, báo cáo môi trường ngành công thương; cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hoạt động nhập khẩu phế liệu.
Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý môi trường trong lĩnh vực công thương tại địa phương, hiện tại Sở Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp để làm căn cứ tổ chức thực hiện, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

Tác giả bài viết: Quốc Hùng