Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, đồng thời tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào nỗ lực quốc gia và toàn cầu làm cho thế giới sạch hơn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ngày 14/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 52/KH-STNMT ngày 14/9/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, nhằm quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường. Chiến dịch Làm cho thế giới sạch được tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Năm 2018, chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn. Theo đó, Kế hoạch số 52/KH-STNMT ngày 14/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các nội dung chính như: Xây dựng Văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; phổ biến, tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về ý nghĩa, nội dung của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn nói chung và Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan; thu gom xử lý chất thải; khơi thông cống rãnh, phát quang và chăm sóc vườn cây tại cơ quan từ 16 giờ 00 phút ngày 21/9/2018; treo băng zôn tại trụ sở cơ quan với chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; đăng tải các bài viết chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 lên website của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chi tiết Kế hoạch số 52/KH-STNMT ngày 14/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Thông điệp hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn hăm 2018 tại bản đính kèm./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn