Xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấm hút thuốc lá

Cấm hút thuốc lá

Nhằm tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc trong Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, ngày 21/9/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 78/KH-STNMT về Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá…nhằm xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” tại sở Tài nguyên và Môi trường.
Kế hoạch đề ra một số nội dung thực hiện như: Tổ chức tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp cơ quan, buổi tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn hàng tháng về tác hại của thuốc lá cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, treo băng zôn khẩu hiệu, đăng tải các tin bài về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá và phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên trang thông tin điện tử của Sở; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá nhân ngày “Thế giới không khói thuốc lá” 31/5/2016 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5-31/5/2016.
Giải pháp thực hiện đó là tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động trong Sở tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá, gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua thực hiện xây dựng “Môi trường không khói thuốc tại đơn vị; các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị ký cam kết tham gia xây dựng “Môi trường không khói thuốc” tại nơi làm việc và các địa điểm cấm hút thuốc theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Quyết định số 264/QĐ-STNMT ngày 22/9/2016 gồm 13 thành viên do ông Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, Công đoàn Sở, Ban Thanh tra nhân dân Sở triển khai, tăng cường giám sát việc chấp hành quy định “Không hút thuốc lá trong phòng làm việc” tại các đơn vị để làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức hàng năm./.
* Một số nội dung khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá:
1. Sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc lá là quyền của mọi người (Luật Phòng, chống  tác hại của thuốc lá).
2. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc là trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá).
3. Không hút thuốc vì sức khỏe của chính bạn và những người thân yêu (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá).
4. Tuổi trẻ Việt Nam nói KHÔNG với thuốc lá (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá).
5. Khói thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá).
6. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá).
 

Tác giả bài viết: Hoài Thu