Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông là đại diện chủ đầu tư dự án “Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn”. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông đã tổ chức lập xong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn”.
Căn cứ Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường; Mục a, Khoản 3, Điều 26 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về hình thức tham vấn đánh giá tác động môi trường thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông đăng tải bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến với nội dung như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày kể từ ngày đăng tải.
- Các ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại: 0983064189.Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả bài viết: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thôngn