Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-10 trong giai đoạn mới.

Chi tiết Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-10 trong giai đoạn mới TẠI ĐÂY