Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 22/7/2022 triển khai thực hiện Đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả bài viết: UBND tỉnh