Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 04/9/2020 nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 04/9/2020 nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.
Chi tiết Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 04/9/2020 nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 TẠI ĐÂY