Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/01/2022 thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyền đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022