Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 13/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng cho tất cả các loại đất tại Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014; là căn cứ để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; điểm c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và khoản 1, Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CPngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26tháng 03 năm 2018 và thay thếQuyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Chi tiếtQuy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 13  tháng 03 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)tại đây.

Tác giả bài viết: Hoài Thu