Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 v/v công bố danh mục TTHC có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn