Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt trữ lượng khoáng sản Phốtphorít tại mỏ Bản Nhuần, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (Trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2019)
Chi tiết Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt trữ lượng khoáng sản Phốtphorít tại mỏ Bản Nhuần, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (Trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2019) TẠI ĐÂY