Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 phê duyệt Bảng tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn