Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ban hành Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v Ban hành Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
qd-336-qd-ubnd.pdf