Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 v/v công bố danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn