Hội nghị triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng hệ thống thông tin báo cáo

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Sáng 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Dự trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Vũ Đức Chính – Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh.
Báo cáo tại hội nghị, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cho biết, từ năm 2020 đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực. Đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758/17.687 quy định kinh doanh. Đưa vào vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Cả nước đã thành lập 56 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 5,92% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 17,5% hồ sơ được số hóa ở khâu tiếp nhận TTHC; hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Trong đó, 90% các cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử; 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số; hơn 14,2 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia; 98% các đơn vị đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính; 69/179 chế độ báo cáo được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 2022-2025 gồm các nội dung: Nhận diện TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; căn cứ thực hiện rà soát TTHC nội bộ; phạm vi, đối tượng thực hiện, mục tiêu, yêu cầu; thống kê, công bố, công khai, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; nhiệm vụ cụ thể của bộ, cơ quan, địa phương. Đồng thời, một số gợi ý về phương hướng đơn giản hoá TTHC nội bộ, quá trình triển khai và xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP gồm: Căn cứ pháp lý, yêu cầu xây dựng hệ thống thông tin báo cáo; thực trạng xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương hiện nay; nhiệm vụ thời gian tới và giới thiệu Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung những nhiệm vụ về cải cách và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thời gian tới như: các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh và tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình cải cách hành chính theo quy định. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục Trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh và tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình cải cách quy định; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ, ngành, địa phương; thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính nội bộ. Đồng thời, tổ chức rà soát, chuẩn hóa các chế độ báo cáo, chỉ tiêu, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; khẩn trương ban hành các văn bản quy định về chế độ báo cáo; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng như hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành; cung cấp đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên hệ thống thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn